JURIDISCHE KENNISGEVING

1.Sitepresentatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site www.maison-cecile.com geïnformeerd de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de uitvoering en monitoring ervan.

2.Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site www.maison-cecile.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.maison-cecile.com worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers.Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door het Maison CÉCILE-team, dat zich dan inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen.

De site www.maison-cecile.com wordt regelmatig bijgewerkt door het Maison CÉCILE-team.Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3.Beschrijving van de geleverde diensten

De site www.maison-cecile.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Het team van Maison Cécole streeft ernaar om de site www.maison-cecile.com zo nauwkeurig mogelijk te informeren.Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door deze, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.maison-cecile.com wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren.Bovendien is de informatie op de site www.maison-cecile.com niet uitputtend.Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4.Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site.Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

5.Intellectuele eigendom en vervalsingen

Het Maison CÉCILE-team is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison CÉCILE.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6.Beperkingen van aansprakelijkheid

Het Maison CÉCILE-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.maison-cecile.com , en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Het Maison CÉCILE-team kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.maison-cecile.com .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers.Het Maison CÉCILE-team behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.Indien van toepassing behoudt het Maison CÉCILE-team zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz. .).

7.Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 Oktober 1995.

Bij gebruik van de site www.maison-cecile.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.maison-cecile.com , de leverancier van gebruikerstoegang, het internetprotocol van de gebruiker (IP ) adres.

In elk geval verzamelt het Maison CÉCILE-team alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.maison-cecile.com .De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.maison-cecile.com de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd, per brief op verzoek van het bestemmingsadres op hello@maison-cecile. com , of door de gescande documenten te sturen naar hello@maison-cecile.com .

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.maison-cecile.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden.Alleen de hypothese van de overname van het Maison CÉCILE-team en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www. maison-cecile.com .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid.

8.Hypertekstlinks en cookies

De site www.maison-cecile.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van het Maison CÉCILE-team.Het team van Maison CÉCILE heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site www.maison-cecile.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker.Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Maison CÉCILE kan de volgende soorten cookies gebruiken:

  • Sessiebeheer cookies [Shopify]
  • Doelgroepmeting cookies (statistische cookies) [Google Analytics, Facebook Pixel]
  • Cookies die nodig zijn voor bepaalde optionele functies [Klaviyo]
  • Cookies met betrekking tot gerichte reclame [Google AdWords, Facebook Ads]
  • Cookies van sociale netwerken die met name worden gegenereerd door hun deelknoppen wanneer ze persoonlijke gegevens verzamelen [Google, Facebook]

Sessiebeheercookies zijn essentieel om de site goed te laten functioneren.Het weigeren ervan kan resulteren in een vertraging en/of een storing van de site.

Weigeren om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties.Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies.Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties.Klik op het tabblad Privacy.Configureer de conservatieregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis.Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel).Selecteer Instellingen.Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen.In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome / Android: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen).Selecteer Instellingen.Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren.In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9.Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.maison-cecile.com is onderworpen aan het Franse recht.Exclusieve jurisdictie wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10.De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11.Lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

×